Д-р Димчо Георгиев, д.м.

Д-р Димчо Георгиев, д.м.

Д-р Георгиев е водещ лекар у нас при лечение на доброкачествени и злокачествени тумори на главния мозък, както и при въвеждане на радиохирургията като метод в лъчелението у нас. С най-дълъг опит при лечение на злокачествените хематологични заболявания, както и при въвеждане на техниката за облъчване на цяло тяло при костно-мозъчна трансплантация и др. специалист при облъчване на саркоми и въвеждане на едновременно лъче-химиолечение при белодробен карцином.

Oбразование: 

  • Френска Езикова Гимназия, София - 1997г.
  • Магистър - лекар, Медицински университет - София - 2003г.
  • Специалност „Лъчелечение“ - 2013г.
  • Научна и образователна степен доктор по медицинската специалност онкология -  2020г.

Дисертация: Образни методи при клиничното планиране на лъчелечението на мозъчни тумори“                                         

Специализации:

  • Курсове за повишаване на квалификацията на ESTRO, ICHNO и Balkan School of Oncology, както и  курсове за СДО в България.

Членство:

  • Български Лекарски съюз (БЛС)
  • Гилдия на лъчетерапевтите в България
  • Клуб млад онколог
  • Българската асоциация по дермато-онкология (БАДО)
  • European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO)

Участва в следните Лечебно-диагностични Комитети на УСБАЛО-ЕАД, София:

В УСБАЛО – София: Комитет «Лъчелечение», «УНГ», «Бял дроб»

В СБАЛХЗ – София: Комитет «Лимфоми», «Левкемии », «Трансплантации»

Научни интереси:

Лъчелечение при злокачествени и доброкачествени тумори на централната нервна система; Злокачествени лимфоми;Лъчелечение при тумори в областта на главата и шията; Радиохирургия при първични и вторични малигнени заболявания; Лъче-химиолечение при карцином на бял дроб

Автор на доклади и публикувани резюмета, представени на български и чуждестранни научни форуми.

нагоре