Д-р Димитър Кацаров

Д-р Димитър Кацаров

 

Д-р Кацаров е водещ лекар у нас при провеждане на перкутанно лъчеление на туморите в областта на главата и шията и при въвеждане на нови противотуморни лекарства, прилагани в хода на облъчването. Той е задълбочен лекар с вкус към иновациите, който участва активно при въвеждане на новите методи в ускорителния комплекс, както и при обучение на рентгеновите лаборанти. Области на зъдълбочен интерес на д-р Кацаров са и туморите на отделителната и мъжка полова система, в частност с богат опит при лъчеление на семином на тестиса.

Oбразование: 

 • ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, Габрово - 1997г.
 • Магистър - лекар, Медицински университет - София - 2004г.
 • Специалност „Лъчелечение“ - 2015г.
 •  

Специализации:

 • Курсове за повишаване на квалификацията на ESTRO, ICHNO и Balkan School of Oncology,

Преподавателска дейност:

 •  Хоноруван преподавател къмМедицински колежЙорданка Филаретова“ гр.София
 •  Част от лекционния материал на  курсове за СДО- Лъчелечение

Членство:

 • Български Лекарски съюз (БЛС)
 • Гилдия на лъчетерапевтите в България
 • Клуб млад онколог
 • European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO)

Участва в следните Лечебно-диагностични Комитети на УСБАЛО-ЕАД, София:

В УСБАЛО – София: Комитет «Лъчелечение», «УНГ», «Бял дроб», «Медицинска онкология», «Урология»;  «Тумори на глава и шия» към ЛЧХ на УМБАЛСМ-София

Научни интереси:

Лъчелечение при тумори в областта на главата и шията; Радиохирургия при доброкачествени и малигнени заболявания; Лъче-химиолечение при карциноми на глава и шия; Лъче-химиолечение при карциноми на бял дроб; Лъчелечение при малигнени урологични заболявания; Лъчелечение при редки тумори

Автор на доклади и публикувани резюмета, представени на български и чуждестранни научни форуми.

нагоре