Научните изследвания извършвани от колектива на лабораторията имат научен и научно-приложен характер и са насочени към:

а) изучаване на механизмите на химичната мутагенеза и канцерогенеза, и изследване на възможностите за тяхното модулиране с химични съединения;

б) идентифициране на рисковите за канцерогенезата при човека фактори от околната среда и механизмите на тяхното действие;

в) оценка на мутагенния и канцерогенния риск за човека;

г) анализ на възможностите за химиопрофилактика на химичната мутагенеза и канцерогенеза

д) разработване на подходи за хигиенна и патогенетична профилактика на рака при човека.

Main menu en-GB

Scroll to top