Начало > За СБАЛО

Болница за Активно Лечение по Онкология

МИСИЯ

ИСТОРИЯ

УПРАВЛЕНИЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДЪРЖАВНИ АКРЕДИТАЦИИ

УНИКАЛНИ ДЕЙНОСТИ

МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ

ОБЕМ НА ДЕЙНОСТИТЕ

НАШИ ДАРИТЕЛИ

ИЗЯВИ В МЕДИИТЕ

   

 

СБАЛО-ЕАД е болница, която е правоприемник на Националния онкологичен център и осъществява:

 • високо специализирана диагностично-лечебна и консултативна дейност за всички онкологично болни в страната;
 • прилага стратегия за комплексна национална здравна политика против рака;
 • ръководи и координира националната лечебна тактика при онкологичните заболявания и изготвя стандарти и ръководства по онкология, съвместно със специалисти от други институции и организации;
 • на базата на информация от Националния раков регистър организира, ръководи и отчита резултатите от организацията на онкологичната помощ;
 • провежда следдипломно обучение по специалността „медицинска онкология” и лъчелечение и курсове за повишаване на квалификацията по отделните направления на онкологията;
 • дава експертни становища за инвалидизация и трудоустрояване;
 • извършва научна и научно-приложна дейност в областта на рака и участва в национални и международни проучвания;
 • провежда политиката на Държавата и Съвета на Европа по онкология и сътрудничи с международни центрове и организации, свързани с проблемите на онкологията.

 

СТАТУТ НА СБАЛО-ЕАД

 • Понастоящем СБАЛО-ЕАД е водещо лечебно заведение в страната в областта на профилактиката, диагностиката и комплексното лечение на болните със злокачествени новообразувания; научен и научно-приложен център в областта на експерименталната онкология;
 • База за продължителна квалификация и специализация на висши медицински и немедицински специалисти, както и база за обучение на студенти и специализанти.
 • Като правоприемник на Националния онкологичен център, Болницата е организационно-методичен ръководител на онкологичните заведения в страната, експертен и контролен орган в областта на рака и национален координатор по онкология.   

Професионален капацитет

Общата численост на персонала в СБАЛО-ЕАД към 30.06.2009 г. е 547 души, от които заетите длъжности по щат са 436, заети от толкова физически лица. Свободните щатни бройки към същата дата са 111. Разпределението на щата е както следва:

    Лекари – 117 броя, заети от 117 физически лица, от тях:

 • с 1 специалност      - 106 физ. лица (90,6 % от общия брой лекари)
 • с 2 специалности   -  57 физ. лица (48,7 %)
 • с 3 специалности   -  11 физ. лица  (9,4 %)
 • без специалност:    -  11 физ. лица (9,4 %) (всички те са зачислени за специализация)

Най-голям е броят на лекарите с призната специалност “Онкология” – 57 физически лица, което представлява 53,8 % от лекарите със специалност и 48.7 % от общата численост на лекарите. Следват лекарите с призната специалност по хирургия, вътрешни болести и акушерство и гинекология. Средната възраст на лекарите е 52 години, а средният трудов стаж - 20 години.

Специалисти по здравни грижи – 244 броя по щат, заети от 188 физически лица. Свободните щатни бройки са 56. Специалистите по здравни грижи имат следните образователни степени:

Съотношението лекари:специалисти по здравни грижи в лечебното заведение е 1:1.6, което е далеч под националните и европейски критерии.