Дата на раждане: 18.02.1949 г.                  Място на раждане: София, България

Образование: - 34-та гимназия, София                                                                                                   1966 г.

- 2-и Медицински институт, гр. Санкт-Петерсбург, Русия                                1973 г. (лекар)

Докторат:”Изследване на антибластомогенната активност на някои                                           1976г.(доктор)

съединения, влияещи върху метаболизма на химичните канцерогени”,

Научно-изследователски институт по онкология “Н.Н. Петров”,

 Санкт-Петерсбург, Русия

Докторат:”Модулиране на химичната мутагенеза и канцерогенеза –                                          1990 г. (дмн)

 възможности за патогенетична профилактика на рака”,

Национален онкологичен център, София, България

Специалност по онкология, Научно-изследователски институт по                                             1976 г.

 онкология “Н.Н. Петров”,Санкт-Петерсбург, Русия

Специалност по биохимия, Медицински университет,                                                                    1994 г.

София, България

Професионален статус и квалификация

- Докторант в лаборатория за химични канцирогенни агенти,                                                         1973-1976

Научно-изследователски институт по онкология “Н.Н. Петров”,

Санкт-Петерсбург, Русия

- Научен сътрудник ІІ степен в лаборатория по химична мутагенеза                                            1977-1983

и канцерогенеза, Национален онкологичен център, София, България

- Научен сътрудник І степен  в лаборатория по химична мутагенеза                                            1983-1995

и канцерогенеза, Национален онкологичен център, София, България

- Старши научен сътрудник ІІ степен (доцент) в лаборатория по химична                                 1995-1997

мутагенеза и канцерогенеза, Национален онкологичен център,

София, България

- Старши научен сътрудник І степен(професор) в лаборатория по химична                               от 1997-

мутагенеза и канцерогенеза, Национален онкологичен център и

УСБАЛО-ЕАД, София, България,

- Завеждащ лаборатория по химична мутагенеза и канцеро-                                                            от  2003-

генеза към УСБАЛО-ЕАД

- Специализация в  Environmental Carcinogenesis Unit, BC                                                                1982

Cancer Research Centre, Vancouver, Canada  (за 12 месеца)

(стипендия предоставена от IARC, генетична токсикология)

- Специализация в  Institute of Hygiene and Preventive Medicine,                                                         1991 и 1993

University of Genoa, Italy (за 2 х 12-месечни периода), стипендии                                                                 

предоставени от EACR/IACR (1991) и European Science Foundation,

 (1993), генетична токсикология

- Специализации в  Institute of Hygiene and Preventive Medicine,                                                        1997-2001        

University of Genoa, Italy (5 х 5-месечни  периоди), генетична токсикология

Членство през различни периоди от време в: Българско онкологично дружество, Съюз на учените в България, Българска национална академия по медицина, Балкански съюз по онкология, Европейска асоциация за изследване на рака, Европейска асоциация за мутагенеза в околната среда, Италианска асоциация за мутагенеза в околната среда, Италианско общество по биология.  През 2008 – 2010 г. е бил член на Научната група към Европейския алкохолен здравен форум към Европейската комисия. Член е на Научния съвет по онкология към УСБАЛО-ЕАД, като от 1995 г. е негов научен секретар, а от 2012 е негов председател. Член е на Научния съвет по хематология и трансфузионна медицина (2010 - 2018 г. ). Бил е член на Специализирания научен съвет (СНС) по молекулярна биология и биохимия (1997- 1999 г.) и на СНС по онкология (2009-2011 г.) към ВАК.  

Автор и съавтор в около 230 статии или глави в български и чужди списания или монографии, както и в повече от 200 резюмета публикувани в сборници или списания.

Цитирания  – повече от 3500 документирани цитата.

Част от статиите са публикувани в списания с общ Импакт фактор над 350. В лабораторията са разработени 14 научни проекти, включително и международни, финансирани от МОН и други 21 финансирани от други български научни и/или стопански организации. Отделно е участвувал в разработването на 9 международни проекта, съответно, в колаборация с учени от университета на гр. Геноа /Италия/ и Националния раков център в Бетезда /САЩ/.

Ключови думи за области от научен интерес: мутагенеза, антимутагенеза, канцерогенеза, антиканцерогенеза, механизми на канцерогенезата, увреждане на ДНК и репарация, свободни радикали, антиоксиданти, хемопревенция на рака.

Main menu en-GB

Scroll to top