Начало > За нас > Управление

Управление на СБАЛО-ЕАД

Изпълнителен директор

д-р Валентин Ангелов

биография

Съвет на директорите

доц. Лилянда Тодорова Еленкова
д-р Антон Евгениев Живков
проф. д-р Красимир Георгиев Нейков
д-р Валентин Николов Ангелов

„Специализирана болница за активно лечение по онкология“ - ЕАД, гр. София, е създадена със заповед № РД 18-71/31.08.2000 г. на министъра на здравеопазването чрез преобразуване на Националния онкологичен център в търговско дружество.

Лечебното заведение е регистрирано като еднолично акционерно дружество в Софийския градски съд с решение по ф. д. 11339/2000 г.

Болницата е 100% собственост на МЗ, като министърът на здравеопазването упражнява правата на държавата като Принципал. СБАЛО - ЕАД, гр. София има издадено разрешение за осъществяване на лечебна дейност от 2011г. на министъра на здравеопазването.

Болницата е със статут на Национална болница съгласно Постановление № 267 от 2000 г. на Министерския съвет, а със Решение №114 от 27 февруари 2008 г. на Министерски съвет и на университетска.

СБАЛО – ЕАД не е регистрирана в съда като национална или университетска болница.

Понастоящем, болницата се управлява от «СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ» по силата на Договор № РД 16-16/ 25.01.2010г. за възлагане на управлението на лечебно заведение – еднолично акционерно дружество от Министъра на здравеопазването.

Специализираната болница за активно лечение по онкология - ЕАД е с едностепенна система на управление, състояща се от:

 1. Общо събрание на акционерите – едноличен собственик на капитала е Министърът на здравеопазването.
 2. Съвет на директорите, трима на брой, които избират председател, зам.-председател и изпълнителен директор от състава си.

Органите за управление управляват търговско дружество при условия и ред, регламентирани в Закона на лечебните заведения, Търговския закон, други нормативни актове и устава.

Организацията и контрола по изпълнението на целите и задачите на Болницата в оперативен, средносрочен и дългосрочен план, се осъществява от следните ключови органи и длъжности: 

 • Принципал (Общо събрание на акционерите) - изменя и допълва Устава на дружеството; увеличава или намалява капитала; преобразува и прекратява лечебното заведение; определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите; назначава и освобождава дипломиран ексрет-счетоводител, одобрява годишния финансов отчет; назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност; освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите; взема решения за откриване, прехвърляне или закриване на клонове или значителни части от предприятието; дава разрешение за всички разпоредителни сделки с дълготрайни активи; взема решение за разпределяне на печалбата; утвърждава програма за работа на лечебното заведение за целия период на договора и отделно за всяка година и др.
 • Съвет на директорите – управлява и представлява лечебното заведение; разработва и представя на Принципала за одобряване тригодишна програма за дейността; определя вътрешната управленска и организационна структура и утвърждава вътрешно-нормативната уредба на лечебното заведение в съответствие със законодателството; представя на Принципала отчет за дейността на лечебното заведение, заедно с необходимите финансово-счетоводни отчети и справки; приема правила за работата си и др.  
 • Изпълнителен директоруправлява и представлява и представлява лечебното заведение; организира и контролира изпълнението на одобрената програма за дейността на лечебното заведение; сключва, изменя и прекратява трудовите договори, разрешава отпуските и др.; управлява финансите като анализира и планира финансовите средства; организира съставянето на годишния финансов отчет; сключва колективния трудов договор; дава отчет за своята работа пред Съвета на директорите; уведомява Принципала в едноседмичен срок за всички важни събития от дейността на дружеството; представя на Принципала пълен комплект от документите от извършена финансова ревизия и др.

На основане чл.74. от ЗЛЗ Изпълнителният директор е сформирал подпомагащи управлението консултативни органи, както средва:

  Медицински съвет
 • Лечебно-контролна комисия
 • Комисия по вътреболничните инфекции
 • Съвет по здравни грижи
 • Комисия по медицинска и професионална етика
 • Комисия по лекарствена политика
 • Онкологични комитети в съотвествие с медицински стандарт "Медицинска онкология"